Wetgeving

SchietSportVereniging De Rode Leeuw

Created with Sketch.

Wet- en regelgeving

Iedere Nederlander behoort de Wet te kennen. De schietsportbestuurder moet de Wet echter bovengemiddeld kennen. Een schietsportvereniging is vaak werkgever, horeca-uitbater, evenementenorganisator, eigenaar, huurder en verhuurder van accommodaties in één en soms nog veel meer. Een vereniging kan te maken hebben met een groot aantal wetten en regels, soms wel 30 of meer. En voor de naleving ervan is de bestuurder verantwoordelijk.

De toenemende aandacht voor handhaving vanuit de Overheid betekent een grotere druk voor verenigingen. De consequenties bij onvoldoende naleving kunnen het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengen.

Wetten waarmee een schietsportvereniging te maken heeft, zijn bijvoorbeeld:

 1. Wapenwetgeving
  2.  burgelijk wet boek 2 vanaf art 26 over verenigingen
  3.  Milieuwetgevingen Vergunningen (Wabo)
  4.  Arbeidsomstandighedenwet
  5.  Warenwet
  6. Drank- en Horecawet
  7.  Tabakswet
  8.  (Auteurs)rechten
  9.  Extra inkomsten en Belastingwet
  10. Wet Bestuurdersaansprakelijkheid
  11. Wet Bescherming Persoonsgegevens
  12. Algemene Plaatselijke Verordening
  13. Woningwet en accommodatie

Wet wapens en munitie

De beoefening van de schietsport en de wapenwetgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, het belangrijkste dat de sportschutter nodig heeft bij de beoefening van zijn sport is een vuurwapen dan wel een luchtdrukwapen. Aan het voorhanden hebben van deze wapens, alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid strenge regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de bij deze wet behorende Uitvoeringsvoorschriften, te weten de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

De Wet Wapens en Munitie

Regeling wapens en munitie.

Klik voor de volledige tekst hiervan op de volgende link: Regeling wapens en munitie (Rwm)

Circulaire wapens en munitie

De belangrijkste informatie voor verenigingsbestuurders van schietsport-verenigingen en sportschutters zelf, met betrekking tot het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens voor de schietsport, is geregeld in de Circulaire wapens en munitie.Klik voor de volledige tekst hiervan op de volgende link:  Circulaire wapens en munitie (Cwm)

daarnaast is er ook nog het besluit Wapens en Munitie. Hier de link naar het besluit: 

En voor de herlader is ook nog de WECG van toepassing.

Klik Hier voor de Informatie Brochure

Verder is een systeem op gezet waarmee onderscheiden wordt met welk soort wapen waarmee een sportschutter mag schieten en welk soort wapen hij/zij mag bezitten.

Fase systeem vuurwapens

Klik hier voor het fase systeem van 06-2018